ALGEMENE VOORWAARDEN MIKOS B.V.

Mikos B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24246971 en is gevestigd aan de Cypresbaan 30 te (2902 BR) Capelle aan de IJssel.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
3. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
4. Koper: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
5. Verkoper: de aanbieder (groothandel) van cosmeticaproducten aan Koper, hierna: Mikos.
6 Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper.
7. Producten: de producten die door Mikos worden aangeboden zijn producten voor professionele schoonheidssalons.
8. Overeenkomst: de (koop)overeenkomst die strekt tot de verkoop en levering van producten welke door Koper gekocht zijn van Mikos.
9. Website: de websites die Mikos gebruikt zijn www.Mikos.nl en www.refectocil.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Mikos en iedere overeenkomst tussen Mikos en een koper en op elk product dat door Mikos wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mikos, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mikos aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Mikos zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Mikos is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Mikos gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
2. De door Mikos gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Mikos is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Mikos het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Mikos gegronde reden te weigeren
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Mikos niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Mikos kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
4. Levertijden in offertes van Mikos zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mikos niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen en offertes zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard.
2. Een Aanbod kan door Koper via de webshop, per e-mail en telefonisch gedaan worden
3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Mikos, zal Mikos de overeenkomst met Koper schriftelijk per e-mail bevestigen. Indien de overeenkomst telefonisch tot stand is gekomen, zal Mikos de bestelling nogmaals telefonisch bevestigen en een factuur sturen naar Koper met daarop zijn telefonische bestelling.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Mikos daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige offerte c.q. factuur te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
5. Mikos is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
6. Het herroepingsrecht is voor een Bedrijf niet van toepassing. Het herroepingsrecht is voor een Consument niet van toepassing indien de diensten en/of producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kan worden. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Indien Mikos kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen.

Artikel 4A Duurtransacties
1 Koper, zijnde een consument, kan een overeenkomst van onbepaalde tijd die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming met een opzegtermijn van een maand en de daartoe overeengekomen opzeggingsregels. Indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf handelt kan hij deze overeenkomst slechts met een opzegtermijn van drie maanden, conform de overeengekomen opzeggingsregels opzeggen.
2 De opzegging van de bovengenoemde overeenkomst, kan door Koper opgezegd worden op dezelfde wijze als deze door Koper is aangegaan.
3 Een overeenkomst van bepaalde tijd tot het geregeld afleveren van producten, eindigt automatisch na afloop van de laatste levering.
4 Indien een overeenkomst langer dan één jaar duurt, mag de overeenkomst na een jaar te allen tijde door Koper opgezegd worden met inachtneming van een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij deze opzegging voor het einde van de overeengekomen duur in redelijkheid en billijkheid niet te rechtvaardigen is.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Mikos zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Mikos het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
3. De Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Mikos aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Mikos worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Mikos zijn verstrekt, heeft Mikos het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
4. Mikos is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Mikos is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor Mikos bekend was.
5. Koper vrijwaart Mikos voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Levering
1. Levering geschiedt vanaf het magazijn van Mikos.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Mikos of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Koper komen, heeft Mikos recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Mikos schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Mikos gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd door Mikos of een externe vervoerder is Mikos, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd. Deze bezorgingen geschieden tot aan de voordeur tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De kosten van bezorging komen te vervallen indien Koper voor een bedrag van 150 euro besteld bij www.Mikos.nl en voor 59,95 euro bij www.refectocil.nl.
6. Voor zover overeen wordt gekomen dat levering en plaatsing in het pand van de koper moet geschieden dan geschiedt dit geheel voor risico van de koper, ongeacht hetgeen er voor de berekening van de bezorgkosten is overeengekomen.
7. Indien Mikos gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Mikos ter beschikking heeft gesteld.
8. Indien Mikos een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Mikos levert, indien het product op voorraad is, en de bezorging volgens schema loopt, het product met 48 uur op het door Koper afgegeven adres, behoudens (buitengewone) omstandigheden waardoor de leveringstermijn verlaat wordt. De uiterlijke termijn waarop bestellingen uitgevoerd worden bedraagt 60 dagen.
9. Mikos is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Mikos is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
10. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn betaald waarvan de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken.
11. Mikos behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het product gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het product conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Mikos erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het product door Koper, noch door een foutief gegeven advies van Koper aan de klanten van Koper.
3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Mikos te worden gemeld op info@Mikos.nl. Voor bedrijven geldt een termijn van acht dagen na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen één maand na de ontdekking doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Mikos op de wijze zoals door Mikos aangegeven. Mikos heeft het recht om producten waarvan de verpakkingszegel c.q. hygiënezegel is verbroken, te weigeren.
5. Indien Koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijze mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Mikos,
conform de retourinstructies van Mikos.
6. Indien Koper gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten daarvan voor zijn rekening.
7. Retourzendingen kunnen gestuurd worden aan het officiële vestigingsadres.
8. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.

Artikel 8 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien sprake is van producten waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Mikos geen invloed heeft, kan Mikos deze producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Mikos naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 9 Betaling en incassobeleid
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij betaling bij aflevering overeengekomen is, op een door Mikos aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Koper dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mikos. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Mikos een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Mikos op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Mikos heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Mikos kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Mikos kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
6. Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper (indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Mikos zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
8. Indien Mikos meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Mikos geleverde zaken, blijven eigendom van Mikos totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Mikos gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Mikos zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. De door Mikos geleverde zaken, die krachtens onder het eerste lid van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6. Voor het geval dat Mikos zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Mikos of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Mikos zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 7. Mikos heeft het recht om de door Koper aangekochte product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Mikos. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Mikos de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen leveren aan Koper.
8. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Mikos worden vergoedt door Koper.

Artikel 11 Garantie
1. Mikos staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper.
2. De hierboven genoemde garantie geldt gedurende een periode welke overeenkomt met de fabrieksgarantie. Mikos is nooit verantwoordelijk voor de geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Koper en voor (adviezen over) het gebruik of de toepassing van de producten.
3. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Mikos de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Koper, naar keuze van Mikos, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt Koper zich reeds nu de vervangen zaak aan Mikos te retourneren en de eigendom aan Mikos te verschaffen.
4. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Mikos, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
5. Indien de door Mikos verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot die door de producent van de zaak er voor wordt verstrekt.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Mikos is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Mikos bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Mikos gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
3. Voorts is Mikos bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mikos op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Mikos de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.Mikos behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beperking aansprakelijkheid
1. Indien het uitvoeren van overeenkomst door Mikos leidt tot aansprakelijkheid van Mikos jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Mikos in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
2.Mikos is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Mikos geleverde producten is uitgesloten.
3. Mikos is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
4. Mikos is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
5. Mikos staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mikos verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
6. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Mikos vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mikos binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
7. Mikos wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten welke door Mikos worden aangeboden zijn slechts geschikt voor professionele schoonheidssalons en dienen dan ook enkel door professionele gebruikers gebruikt te worden conform de gebruiksvoorwaarden van de producent.

Artikel 14 Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op koper op het moment waarop deze aan koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15 Overmacht
1. Mikos is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Mikos, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Mikos zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Mikos en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Mikos buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Mikos heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mikos zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Mikos ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mikos gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Mikos gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Mikos de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@Mikos.nl.
2. Indien Mikos op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Klachten
1. Indien Koper niet tevreden is over de service of producten van Mikos of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@Mikos.nl als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mikos de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Mikos zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Mikos en de koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Mikos en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Rotterdam